Politica de confidențialitate


POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE


SC EURO APAVOL SA operează http://www.apavol.ro ( "Site-ul"). Această pagină vă oferă detalii despre politica de colectare a datelor, utilizare și divulgarea informațiilor personale pe care le primim de la utilizatorii site-ului.

Folosim datele personale doar pentru îmbunătațirea experienței dumneavoastră pe site. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu politica noastră privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale.

 

 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL            

S.C. Euro Apavol S.A . vă aduce la cunoștință preocuparea noastră privind protecția datelor dumneavostră personale (nume, CNP, adresă, numere de telefon și adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de protejare și securitate a informațiilor.

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de către societatea Euro Apavol S.A. pentru transmitera facturilor, informări prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poștă despre acțiunile noastre.

Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. S.C. Euro Apavol S.A. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict în uzul relației de afaceri dintre client si S.C. Euro Apavol S.A.

Vă informăm de asemena cu  privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. Euro Apavol S.A.,că  dețineți următoarele drepturi: de acces şi intervenţie, de opoziţie cu privire la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a vă adresa justiţiei, aşa după cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001.

Definiții

            În sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/Ce (Regulamentul general privind protecția datelor):

            -  "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

            -  "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

            -  "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

            -  "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Legalitatea prelucrării

            Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

             a)  persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

            b)  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

            c ) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

            d ) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

            e)  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

            f)  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

            Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Drepturile dumneavoastră sunt  menţionate la art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 și prevăd:

a) dreptul de a cere de la S.C. Euro Apavol S.A., în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către S.C. Euo Apavol S.A.;

b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Pentru a vă putea exercita drepturile menţionate la paragrafele a), b), si c) trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. S.C. Euro Apavol S.A.  vă va comunica măsurile adoptate / informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

S.C. Euro Apavol S.A.  este înregistrată cu numărul 29065 în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal al  A.N.S.P.D.C.P.  

Cookie-uri

Fișierele de tip "Cookie" conțin mici cantități de date care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise de website către browserul dumneavoastră și sunt stocate

pe unitatea hard disk.


Ca multe website-uri, folosim cookies pentru a colecta informații. Puteți seta browserul să refuze toate cookie-urile sau să vă notifice atunci când un fișier de tip cookie vă este transmis. Dacă nu acceptați cookie-urile, nu veți putea folosi anumite porțiuni ale site-ului nostru.

 

Securitate

Securitatea datelor dumneavoastră, cu caracter personal, este foarte importantă pentru noi dar este bine de reținut că nicio transmisie pe internet sau metodă de stocare digitală, nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim sa folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută.

Modificări la Politica de confidențialitate

    Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate. Vă vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe site. Vă recomandăm să     revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru orice modificare.

Dacă aveți orice întrebare legată de politica de confidențialitate vă rugăm să ne contactați.