A N U N Ţ

 

            Consiliul de Administratie al S.C.EURO APAVOL S.A. prin Comitetul de nominalizare și remunerare organizeză, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016, procedura de recrutare și selectie resurse umane în vederea ocupării postului de director general al S.C. Euro Apavol S.A.

      Procedura de recrutare și selectie resurse umane se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.

           

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 

            Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilăsunt:

1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta;

2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

3. Capacitatea deplina de exercitiu;

4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

5. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;

7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

8. Nu a facut politie politica, asa cum este definita prin lege;

9. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

 

Conditii specifice

10 ani in munca;

ani;

 

            Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

            1. Dosarul de candidatură.

            2. Matricea profilului de candidat.

            3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

            Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • copia diplomelor de studii;
  • curriculum vitae;

·         Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat;

Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;

  • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
  • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

            Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

            Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii EURO APAVOL S.A  ( www.apavol.ro ).

            Dosarul de candidatură se va depune până la data de 22.02.2019, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane al Societatii EURO APAVOL S.A , Str. Sergent Gheorghe Dinca Nr. 19 A, B, C, Oras Voluntari, Jud. Ilfov  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii EURO APAVOL S.A ”, precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

      Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

           

 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Societatii EURO APAVOL S.A , Sergent Gheorghe Dinca Nr. 19 A, B, C, Oras Voluntari, Jud. Ilfov. Informații suplimentare despre procesul de recrutare și selecție pot fi obținute prin solicitare scrisă pe e-mail la adresa office@apavol.ro sau la fax: 021/270.45.50.

 

Președinte al

Consiliului de Administrație

S.C. Euro Apavol S.A.

Niculae CONSTANTIN

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cariere